Trening Umiejętności Społecznych

To program kompleksowej pracy w sferze spoleczno-emocjonalnej dla przedszkolaków w wieku od czterech do sześciu lat.

Polega na prowadzeniu zajęć, których celem jest systematyczne trenowanie konkretnych umiejętności społecznych.  Wybrane zagadnienia skupione są w trzech obszarach.

1. Rozwój emocjonalny, czyli sfera dotycząca rozumienia świata emocji. Omawiane są cztery podstawowe emocje: radość, smutek, strach, złość. Dzieci mają  okazję skupić się  kolejno na każdej z nich, t.j. nazywać je, rozumieć i interpretować różne stany emocjonalne, rozwijać umiejętność współdziałania i rozwijania empatii.

2. Samowiedza , czyli pogłębianie wiedzy na temat siebie i innych, odkrywanie swojego potencjału i mocnych stron. Celem jest budowanie poczucia przynależności i tożsamości, kształtowanie u dzieci wiedzy o sobie, wzmacnianie pozytywnej percepcji własnej osoby, kształtowanie postawy akceptacji dla odmienności.

3. Umiejętności społeczne. Poruszany jest temat kłamstwa, bycia w grupie i współpracy, przyjażni, rozwijania empatii, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z porażką, przestrzegania norm społecznych. Dzieci  mają  okazję doskonalić umiejętność pracy w grupie, rozwijać empatię i wrażliwość na problemy innych oraz rozumieć na czym polega złożoność interakcji międzyludzkich po to, by wiedzieć, jak  nawiązywać relacje, rozwiązywać konflikty czy radzić sobie w trudnych sytuacjach. Scenariusze w oparciu o które realizowane są zajęcia pochodzą z książki  ,,Wspólna przygoda’’autorstwa D.Bentkowskiej i J. Węglarz.