Załącznik nr
do Zarządzenia nr /2020 z dnia
Dyrektora Niepublicznego Bajkowego Przedszkola
w Lubartowie

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19
NIEPUBLICZNEGO BAJKOWEGO PRZEDSZKOLA W LUBARTOWIE

Podstawa prawna;

 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1386)
 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1389)
 3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1394)
 4. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz instytucji opieki nad dzieckiem do lat 3, IV aktualizacja, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567 i 1337)

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19. Dotyczy wszystkich pracowników Niepublicznego Bajkowego Przedszkola w Lubartowie oraz rodziców dzieci uczęszczających do placówki.
 2. Celem procedur jest:
  1. określenie zasad organizacji pracy przedszkola w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2
  2. określenie działań prewencyjnych mających na celu niknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.
  3. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub chorobą COVID-19
 3. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury:
  1. Organ prowadzący
  2. Dyrektor Niepublicznego Bajkowego Przedszkola w Lubartowie.

§ 2

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30.
 2. Do Przedszkola nie będą wpuszczani: dzieci, rodzice i opiekunowie oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.
 3. Podczas pobytu dziecka w przedszkolu będzie dokonywany pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym przez wyznaczonego przez Dyrektora pracownika Przedszkola.
 4. W środki ochrony indywidualnej wg wskazań GIS zaopatrzeni są wszyscy pracownicy.
 5. Pracownicy bezpośrednio obsługujący klientów /osoby z zewnątrz obowiązkowo posiadają maseczki lub/i przyłbice, rękawiczki jednorazowe.
 6. Pracownicy mający bezpośredni kontakt z dziećmi powinni zakrywać ust i nosa.
 7. Na czas pracy Przedszkola, drzwi wejściowe do budynku Przedszkola są zamykane.
 8. W przedsionku przedszkola na szybach znajdują się numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie Placówki.

§ 3
ZADANIA PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA W OKRESIE EPIDEMII

 1. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym zapewnia:
  1. Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń Przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w Przedszkolu;
  2. Płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierający rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego;
  3. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem;
  4. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk;
  5. Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.
  6. nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników Przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;
  7. dba o tym by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
  8. prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w Placówce;
  9. kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
  10. informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;
  11. współpracuje ze służbami sanitarnymi;
  12. instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
  13. zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali w miarę Ci sami opiekunowie;
  14. informuje rodziców o obowiązujących w Przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej.
  15. Organizuje działalność Przedszkola zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEN.
 2. Nauczyciele:
  1. dbają o to by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;
  2. mierzą temperaturę każdemu dziecku termometrem bezdotykowym 2 razy w ciągu dnia; przy wejściu dziecka do sali i przy odbieraniu przez rodziców
  3. dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z innej grupy, np. na placu zabaw;
  4. dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały bliskich kontaktów;
  5. nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;
  6. podczas organizacji i pobytu na placu zabaw stosują się ściśle do wymogów GIS – odrębnie każda grupa, korzystanie z urządzeń jedynie w przypadku gdy zostały dopuszczone przez dyrektora do użytku;
  7. zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.
 3. Sprzątaczka:
  1. myje i/lub dezynfekuje ciągi komunikacyjne odpowiednim płynem, poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach, toalety dla personelu i dzieci
  2. wietrzy pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;
  3. na koniec dnia myje, dezynfekuje zabawki, przedmioty, którymi bawiły się dzieci;
  4. wykonuje inne stałe prace określone w zakresie czynności na stanowisku pracy
 4. Pracownicy kuchni:
  1. Przygotowują posiłki przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
  2. Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
  3. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne;
  4. Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami;
  5. Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora Przedszkola;
  6. Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.

§ 4
Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola.

 1. Rodzic/opiekun prawny dzieci przyprowadzanych do placówki musi mieć zakryty nos i usta.
 2. Na teren budynku Przedszkola (tylko na teren części wspólnej) wpuszczany jest jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi. Podobnie podczas odbioru dzieci.
 3. Rodzic w miarę możliwości przyprowadza dziecko i odbiera dziecko w godzinach
  funkcjonowania poszczególnych oddziałów.
 4. W przypadku zgromadzenia się więcej niż 5 rodziców z dziećmi – rodzic czeka z dzieckiem przed budynkiem Przedszkola z zachowaniem zasad określonych przez MZ i GIS w odstępach co najmniej 2 m.
 5. Pracownik przedszkola podczas przejmowania dziecka od rodzica/prawnego opiekuna dokona mierzenia temperatury dziecka, termometrem bezdotykowym.
 6. Dziecko nie może wnosić do budynku Przedszkola zabawek ani przedmiotów, które są zbędne do zajęć, w których dziecko uczestniczy.
 7. Do placówki przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji takich jak: katar, kaszel, podwyższona temperatura – powyżej 37.50 C, widoczne osłabienie, ospałość, manifestowanie, złe samopoczucie.
 8. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego, objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca informuje rodziców o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.

§ 5

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka

 1. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości.
 2. Dziecko znajduje się pod opieką pracownika przedszkola wyznaczonego przez dyrektora.
 3. Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała – po uzyskaniu zgody rodziców:
  1. jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 37,5°C lub wyżej – należy (powiadomić rodziców dziecka w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka z przedszkola) i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej;
  2. jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,0°C-37,5°C – należy powiadomić rodziców i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka z przedszkola.
 4. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.
 5. Rodzic po odebraniu z przedszkola dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania przez lekarza.
 6. Obszar, w którym poruszało się dziecko należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
 7. Dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący o podejrzeniu zakażenia ucznia.
 8. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji.
 9. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 10. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

§ 6

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika przedszkola

 1. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy pracownika nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora przedszkola, który podejmuje następujące działania:
  1. kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami);
  2. zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia;
  3. do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy;
  4. o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola
 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać
  gruntownemu sprzątaniu.
 4. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
 5. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
 6. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 7. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 8. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.
 9. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.