Statut Niepublicznego “Bajkowego Przedszkola” w Lubartowie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 34.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. ,,Bajkowe Przedszkole‘’ jest niepubliczną placówką wychowania przedszkolnego.
 2. Nazwa przedszkola brzmi: Niepubliczne „Bajkowe Przedszkole” w Lubartowie
 3. Ustalona nazwa przedszkola w pełnym brzmieniu używana na pieczęciach:
      Niepubliczne „Bajkowe Przedszkole”
      Mirosław Jedut
      21-100 Lubartów
      ul. Ks. J. Popiełuszki 34
      tel. 602502768, 510058831
      NIP 714-100-55-46
 4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.
 5. Niepubliczne „Bajkowe Przedszkole” mieści się w Lubartowie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 34.
 6. Organem prowadzącym przedszkole jest Mirosław Jedut z siedzibą przy ul. Ks. J. Popiełuszki 34, 21-100 Lubartów.

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

§ 2

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy Prawo Oświatowe oraz aktów wykonawczych do ustawy, a w szczególności podstawy programowej wychowania przedszkolnego:
  1. wspiera indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka
  2. zapewnia opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
  3. tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”
  4. współdziała z rodzicami pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:
   1. pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
   2. udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju,
   3. uzgadnia wspólnie z rodzicami (prawnymi opiekunami) kierunki i zakres zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w przedszkolu,
  5. wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym,
  6. wspomaga rodzinę w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej
  7. umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
  8. udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  9. tworzy warunki do wczesnej nauki języków obcych
  10. dba o właściwy rozwój emocjonalny dzieci oraz kształtuje właściwe postawy psychospołeczne
  11. uwzględnia zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia
  12. w przedszkolu może być organizowana opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi.
  13. Przedszkole przygotowuje do podjęcia nauki w szkole.
 2. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:
  1. organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,
  2. dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
  3. stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,
  4. pomoc psychologiczno-pedagogiczną: indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.
  5. wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
   1. pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
   2. informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu,
   3. promuje ochronę zdrowia.
  6. przedszkole zapewnia każdemu dziecku niezbędne warunki do psychicznego i fizycznego rozwoju, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

Rozdział III

Organy przedszkola

§ 3

 1. Organami przedszkola są:
  1. dyrektor przedszkola
  2. rada pedagogiczna
 2. Zadania dyrektora przedszkola są następujące:
  1. kieruje bieżącą działalnością przedszkola,
  2. reprezentuje przedszkole na zewnątrz,
  3. sprawuje nadzór pedagogiczny,
  4. organizuje, planuje i dokumentuje proces edukacyjny,
  5. prowadzi, kontroluje i przechowuje dokumentację pedagogiczną przedszkola,
  6. organizuje doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkola,
  7. zbiera informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,
  8. tworzy warunki i atmosferę prawidłowego funkcjonowania przedszkola,
  9. kontroluje pracę personelu przedszkola i dyscyplinę pracy,
  10. dopuszcza do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego przedstawione przez nauczycieli,
  11. organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,
  12. współpracuje z rodzicami.
 3. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola, w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia i wychowania. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 4. Przewodniczącym rady jest Dyrektor Przedszkola. Dyrektor Przedszkola:
  1. zwołuje i prowadzi zebrania rady,
  2. wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych niezgodnie z prawem,
  3. przedstawia radzie wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
  4. odpowiada za dokumentowanie pracy rady.
 5. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
  1. ustalenie regulaminu działalności rady,
  2. zatwierdzenie planów pracy przedszkola,
  3. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego,
  4. podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
  5. opiniowanie dopuszczenia do użytku w przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego.
 6. Działalność rady jest dokumentowana, a zebrania rady są protokołowane. Sposoby dokumentowania i protokołowania zebrań rady określa regulamin działalności rady pedagogicznej, który jest odrębnym dokumentem.
 7. Nauczyciele oraz inne osoby biorące udział w zebraniu rady są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 8. Szczegółowy przydział zadań, uprawnień oraz zakres odpowiedzialności, a także stanowisko Dyrektora określa organ prowadzący przedszkole.

§ 4

Zasady współdziałania organów przedszkola

 1. Zapewniają właściwe wykonywanie zadań określonych w przepisach prawa i w Statucie przedszkola poprzez nie ingerowanie w swoje kompetencje oraz wspólne ustalanie terminów spotkań.
 2. Zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola na posiedzeniach Rad Pedagogicznych, poprzez ogłoszenia, pocztę elektroniczną, poprzez stronę internetową.
 3. Spory pomiędzy organami rozwiązywane są drogą negocjacji, a po wyczerpaniu wszystkich możliwości rozstrzygnięcia sporów, istnieje możliwość odwołania się do wyższych instancji w zależności od treści sporów (np. organ prowadzący, organ nadzorujący). Ostateczna decyzja należy do dyrektora przedszkola.

Rozdział IV

Organizacja przedszkola

§ 5

Czas pracy przedszkola

 1. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 16.30. od poniedziałku do piątku.
 2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw świątecznych oraz dni wyznaczonych przez organ prowadzący..
 3. Przerwy w pracy przedszkola ustala co roku organ prowadzący.
 4. Dziecko do placówki powinno zostać przyprowadzone przez opiekuna do godziny 9.00. W wyjątkowych sytuacjach wymagane jest zgłoszenie późniejszego przybycia do dyrektora placówki lub do organu prowadzącego

§6

Zasady odpłatności za pobyt i korzystanie z wyżywienia

 1. Pobyt dziecka w przedszkolu regulowany jest zapisami umowy, zawartej z rodzicami, według wzoru przygotowanego przez organ prowadzący.
 2. Opłata za przedszkole obejmuje:
  1. czesne,
  2. należność za wyżywienie,
  3. zajęcia dodatkowe odbywające się w innym czasie niż czas przeznaczony na realizację zajęć organizowanych w ramach czesnego.
 3. Przedszkole prowadzi wyżywienie w zakresie 3 posiłków dziennie.
 4. W Przedszkolu podaje się dzieciom obiady poprzez firmę cateringową, śniadania i podwieczorki we własnym zakresie. Wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący.
 5. Opłata czesnego nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
 6. Opłatę tę umieszcza się z góry, nie później niż do 10 dnia danego miesiąca.

§ 7

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Niepublicznego „Bajkowego Przedszkola” jest grupa dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Tworzone są oddziały dzieci 3-letnich, 4-letnich, 5-letnich, 6-letnich. Możliwe jest przyjęcie dzieci 2.5 letnich.
 3. Jeżeli liczba dzieci z poszczególnych roczników jest zróżnicowana, tworzone są grupy mieszane.
 4. W okresach obniżonej frekwencji (ferie zimowe, letnie, przerwy świąteczne, epidemie, itp) Przedszkole może prowadzić zajęcia w grupach łączonych.
 5. Liczba w grupie nie może przekraczać 25 osób.
 6. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat, w tym z niepełnosprawnościami.
 7. Warunkiem przyjęcia dziecka niepełnosprawnego jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor przedszkola.
 8. Dyrektor powierza każdy oddział opiece co najmniej jednego nauczyciela.
 9. Dla zapewnienia ciągłej i skutecznej pracy wychowawczej i dydaktycznej przyjmuje się, aby ten sam nauczyciel/nauczyciele opiekował się oddziałem przez cały okres uczęszczania danej grupy dzieci do przedszkola.
 10. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
 11. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 12. W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe: język angielski, zajęcia logopedyczne, religia, rytmika, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia SI, gimnastyka korekcyjna w zależności od potrzeb dzieci i oczekiwań rodziców.
 13. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
  1. z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,
  2. z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut,
  3. czas zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rewalidacji wynosi 60 minut z możliwością skrócenia ze względu na możliwości psychofizyczne dziecka.
 14. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, który ustalany jest przez Dyrektora przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. Uwzględnia on wymagania higieniczne i zdrowotne, jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
 15. Przedszkole nie organizuje zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

§ 8

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa ,,Arkusz Organizacyjny Przedszkola”. W arkuszu organizacyjnym określa się:
  1. Liczbę miejsc w placówce
  2. Planowaną liczbę wychowanków
  3. Czas pracy przedszkola
  4. Czas pracy poszczególnych oddziałów i liczbę pracowników przedszkola
  5. Czas pracy pracowników
  6. Kwalifikacje kadry pedagogicznej
  7. Zestaw programów nauczania w oparciu o które przebiegać będzie praca dydaktyczna.
 2. Dokumentacja działalności przedszkola, dotycząca procesu opiekuńczo-wychowawczego obejmuje:
  1. roczny plan pracy przedszkola
  2. roczny plan współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym
  3. miesięczne plany pracy grupy
  4. dzienniki zajęć,
  5. kartę obserwacji dziecka
  6. diagnozę przedszkolną.
 3. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:
  1. Cztery sale zajęciowe
  2. Gabinet logopedyczny,
  3. Gabinet terapeutyczny,
  4. Trzy łazienki dla dzieci
  5. Zewnętrzny plac zabaw z ogrodem
  6. Kuchnia
  7. Szatnia
  8. Pomieszczenia dodatkowe
  9. Biuro

§ 9

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
  1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje w przedszkolu dyrektor niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, specjalistyczne lub na wniosek nauczycieli, wychowawców i specjalistów pracujących z dzieckiem.
  2. W tym celu dyrektor powołuje Zespół do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  3. W skład zespołu wchodzą: dyrektor, specjaliści (logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta SI, psycholog) – w zależności od potrzeb, wychowawcy grup.
  4. Zespół opracowuje Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
  5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu organizowana jest w formie:
   1. zajęć korekcyjno-terapeutycznych, logopedycznych, zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym
   2. Konsultacji, porad, warsztatów psychoedukacyjnych dla nauczycieli i rodziców.
  6. Objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną wymaga zgody rodziców.
 2. Przedszkole nie organizuje zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.

§ 10

Rekrutacja

 1. Rekrutacja do przedszkola odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności.
 2. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z terenu miasta Lubartowa.
 3. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełnienie Karty zgłoszenia dziecka oraz podpisanie umowy o świadczenie usług.
 4. W ciągu roku przyjmuje się dzieci w miarę wolnych miejsc.

§ 11

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem

 1. Podczas pobytu w przedszkolu dziecko pozostaje nieustannie pod opieką osoby dorosłej.
 2. Wszyscy pracownicy przedszkola przestrzegają zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i natychmiast reagują na osoby postronne przebywające na terenie placówki, w razie potrzeby zawiadamiają dyrektora.
 3. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy – bez stosowania leków.
 4. Wyjścia i wyjazdy poza teren przedszkola planuje nauczyciel – programowo i organizacyjnie. Dzieci odliczane są zawsze przed wyjściem poza budynek przedszkola oraz przed i po powrocie do przedszkola.
 5. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel kontroluje miejsce przebywania dzieci (sale zajęć, szatnie, łazienki, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i pozostałe przedmioty.
 6. Przy każdym wyjściu z dziećmi poza teren przedszkola obowiązują stałe zasady:
  1. wymagana jest zgoda rodziców na uczestniczenie w wycieczkach i spacerach,
  2. wyjście grupowe będzie odnotowane w dzienniku zajęć przedszkolnych, natomiast wycieczki w rejestrze wycieczek.,
  3. opiekę nad dziećmi sprawują pracownicy przedszkola w ilości 1:10,
  4. za bezpieczeństwo dzieci poza przedszkolem odpowiedzialny będzie wychowawca, który w tym czasie pracuje z oddziałem,
  5. przed wyjściem z dziećmi poza teren przedszkola omówione zostaną z nimi zasady bezpieczeństwa, zagrożenia i sposoby ich uniknięcia,
  6. przed wejściem z dziećmi na plac zabaw należy zapoznać się z regulaminem.

7. Przedszkole zobowiązuje się do wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w sytuacji, gdy zajęcia zostaną zawieszone z powodu zaistnienia następujących okoliczności:

 1. zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
 2. temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu dzieci,
 3. zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
 4. innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci. 

8. Szczegóły kształcenia na odległość:

 1. Zajęcia prowadzone na odległość zostaną udostępniane każdego dnia roboczego poprzez stronę internetową placówki.
 2. Zajęcia zostaną opracowane w formie przystępnej dla rodziców w formie zdjęć, filmów oraz instrukcji tekstowych.
 3. Potwierdzeniem uczestnictwa w zajęciach będą zdjęcia prac i kart pracy wysłane przez rodzica na e-mail przedszkola: bajkoweprzedszkole1@wp.pl.
 4. Zajęcia będą udostępnione w formatach możliwych do odtworzenia na ogólnodostępnych urządzeniach (komputerze ,smartphone, tablecie) z zainstalowanymi najpopularniejszymi systemami operacyjnymi w tym Windows, Android, Linux, iOS, MacOS.
 5. Materiały przygotowane przez nauczycieli zostaną sprawdzone pod kontem poprawności dydaktycznej i bezpieczeństwa odbioru (brak migotania, jaskrawych kolorów, wysokich lub zbyt głośnych dźwięków).
 6. Za bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć zdalnych odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

§ 12

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 1. Personel przedszkola sprawuje opiekę nad dzieckiem od chwili przekazania go przez Rodzica/Opiekuna do chwili odebrania dziecka przez Rodzica/Opiekuna lub upoważnione do tego osoby z sali zajęć. Za zachowanie i bezpieczeństwo dziecka w szatni przed i po przekazaniu go nauczycielowi, odpowiada Rodzic/Opiekun.
 2. Dzieci są odbierane z przedszkola przez Rodziców/Opiekunów lub inne osoby pisemnie upoważnione przez Rodziców/Opiekunów.
 3. Placówka zobowiązuje Rodziców/Opiekunów do osobistego złożenia pisemnych upoważnień do odbioru dziecka przez osoby trzecie.
 4. Dyrektor zobowiązuje nauczycieli oraz personel pomocniczy do bezwzględnego przestrzegania oświadczeń o odbiorze dziecka.
 5. Nauczyciel lub personel pomocniczy może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru, w przypadku gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 6. Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do przestrzegania godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Dyrektor może nałożyć na Rodzica/Opiekuna dodatkową opłatę (w wysokości zgodnej z umową), w przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola w wyznaczonych godzinach pracy.

§ 13

Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków w niżej wymienionych przypadkach:

 1. na podstawie pisemnego wniosku rodziców złożonego w przedszkolu i wynoszącego 1 miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego,
 2. nieprzestrzegania przez Rodziców Statutu Przedszkola,
 3. jeśli rodzice bez uzasadnionego powodu zalegają z opłatą za przedszkole przez 2 okresy płatnicze,
 4. gdy rodzice zataili ważne informacje o dziecku, które uniemożliwiają jego pobyt w przedszkolu,
 5. gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych dzieci przebywających w przedszkolu,\
 6. gdy nastąpił brak współpracy z rodzicami a personelem pedagogicznym Przedszkola w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania.

Rozdział V

Prawa i obowiązki dzieci i rodziców

§ 14

 1. Dziecko ma prawo do:
  1. indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju,
  2. akceptacji takim, jakie jest,
  3. swobody myśli, sumienia i wyznania, swobodnego wyrażania swoich poglądów i potrzeb zgodnie z przyjętymi normami etycznymi,
  4. ochrony przed wszelkim formami przemocy fizycznej, psychicznej, krzywdy lub zaniedbania, bądź złego traktowania,
  5. rozwoju osobowości, talentu, zainteresowań, zdolności umysłowych i fizycznych poprzez wielostronne uczestnictwo w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego je świata,
  6. poszanowania jego godności i wartości,
  7. otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce,
  8. wypoczynku i czasu wolnego,
  9. do uczestnictwa w zabawach, zajęciach stosownych do jego wieku i możliwości,
  10. ochrony sfery jego życia prywatnego.
 2. Dziecko ma obowiązek:
  1. szanować kolegów i wytwory ich pracy,
  2. nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki,
  3. szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu,
  4. dbać o estetykę i czystość pomieszczeń w których przebywa,
  5. przestrzegać ustalonych zasad zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa,
  6. sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne,
  7. przejawiać w właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych wynikających z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych,
  8. słuchać i reagować na polecenia nauczycielki.

§ 15

 1. Rodzice/ opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawa do:
  1. uzyskiwania i wymiany informacji na temat możliwości rozwojowych dziecka, jego postępów, problemów i zachowania,
  2. uzgadniania z nauczycielami lub specjalistami kierunków i zakresu zadań związanych z rozwojem dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami,
  3. wyrażania i przekazywania nauczycielom, dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
  4. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną,
  5. zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktycznej i wychowawczej,
  6. aktywnego włączania się w życie przedszkola, współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek i imprez kulturalnych dla dzieci i rodziców,
  7. udział w zebraniach ogólnych i indywidualnych.
 2. Do podstawowych obowiązków rodziców należą:
  1. przestrzeganie niniejszego statutu,
  2. przyprowadzanie i odbieranie dzieci zgodnie z ustalonymi zasadami zapewniającymi bezpieczeństwo dzieciom,
  3. terminowe uiszczanie odpłatności za dziecko w przedszkolu oraz składek,
  4. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, a zwłaszcza niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
  5. kontaktowanie się z nauczycielami oraz uczestnictwo w zebraniach ogólnych i spotkaniach grupowych w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
  6. udzielanie nauczycielom rzetelnej informacji o dziecku,
  7. punktualne przyprowadzanie dziecka do przedszkola, umożliwiające mu udział w organizowanych zajęciach oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa,
  8. nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci chorych, których stan zdrowia zagraża im samym oraz innym dzieciom,
  9. zgłaszanie nauczycielowi danych kontaktowych i ich zmian – telefony, adresy.
  10. śledzenie  na bieżąco treści informacji umieszczanych na tablicy ogłoszeń lub stronie internetowej przedszkola.

§ 16

 1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
  1. zebrania ogólne (wg potrzeb),
  1. spotkania  grupowe, zajęcia otwarte (wg potrzeb ale nie mniej niż dwa razy do roku),
  2. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami i specjalistami,
  3. kącik dla rodziców, gazetka,
  4. zebrania Rady Rodziców,
  5. dni otwarte dla nowo przyjętych dzieci,
  6. imprezy i uroczystości z udziałem rodziców,
  7. imprezy środowiskowe.

Rozdział VI

Prawa i obowiązki pracowników przedszkola

§ 17

 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje, a także pomoc nauczyciela, pracowników administracji i obsługi.
 2. Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy i odbywania praktyk przez studentów studiów pedagogicznych.
 3. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych w przedszkolu określają umowy zawarte z pracownikami przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy.

§ 18

Prawa i obowiązki nauczyciela

 1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy pedagogicznej oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
 2. Do obowiązków nauczyciela w szczególności należy:
  1. planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej, t. j.:
   1. doskonalenie form i metod pracy z dziećmi, dążenie do osiągania jak najlepszych wyników,
   2. zaspokajanie indywidualnych potrzeb, zainteresowań i wymagań dzieci,
   3. pobudzanie procesów rozwojowych dziecka do optymalnej aktywizacji poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy,
   4. tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka, jego zainteresowań i zdolności poprzez wnikliwą obserwacją, kontakty indywidualne, tworzenie miejsc pracy twórczej,
   5. podejmowanie działań stymulujących, profilaktycznych i kompensacyjnych wobec wszystkich dzieci,
   6. dążenie do optymalnego przygotowania dziecka do szkoły,
  2. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
  3. wnikliwe prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
  4. współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę lekarską i inną w celu:
   1. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci, b) ustalenia form pomocy w działaniach wobec dzieci,
   2. włączania rodziców w realizację procesu wychowawczego.
  5. prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej oddziału (min. dziennik zajęć, dokumentacja obserwacji dzieci, plany pracy, inna dokumentacja),
  6. systematyczne podnoszenie swoich kompetencji zawodowych i wykorzystywanie ich w codziennej pracy.
  7. zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć w przedszkolu.
 3. Nauczyciele mają prawo do:
  1. formułowania autorskich programów nauczania i wychowania za zgodą Dyrektora,
  2. decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach pracy,
  3. do uzyskiwania stopni awansu zawodowego,
  4. do uczestniczenia w warsztatach, szkoleniach, projektach, konferencjach,        organizowanych przez ośrodki doskonalenia zawodowego.

§ 19

Zakres zadań pracowników administracyjno-obsługowych przedszkola

 1. Obowiązki pomocy nauczyciela:
  1. pomoc nauczycielowi w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem, ścisła współpraca z nauczycielem,
  2. pomoc w przygotowywaniu posiłków,
  3. stały pobyt z dziećmi w sali,
  4. pomoc w wypełnianiu czynności obsługowych i opiekuńczych w stosunku do wychowanków, w tym: ubieranie i rozbieranie, przebieranie, mycie rąk i zębów, korzystanie z toalety, pomoc w karmieniu dzieci, dbanie o higienę w miejscu pracy i pobytu dzieci,
  5. opieka w czasie spacerów i wycieczek,
  6. informowanie nauczyciela o wszelkich zagrożeniach,
  7. doraźne zastępowanie nauczyciela w przypadku jego nieobecności,
  8. przestrzeganie przepisów bhp, p.poż oraz dyscypliny pracy,
  9. wykonywanie innych poleceń Dyrektora związanych z organizacją pracy przedszkola.
 2. Obowiązki pomocy kuchennej:
  1. przestrzeganie przepisów bhp i wymogów sanitarnych,
  2. wykonywanie czynności związanych z systemem HACCP,
  3. przygotowywanie codziennych próbek z każdego posiłku i należyte ich zabezpieczenie,
  4. przyrządzanie zdrowych posiłków, t.j. śniadań i podwieczorków wg ustalonego      jadłospisu, zgodnie z normami i wymogami racji pokarmowych dla dzieci,
  5. wydawanie obiadów zgodnie z normami,
  6. zabezpieczanie przed zepsuciem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych,
  7. utrzymanie porządku, zmywanie naczyń, czyszczenie sprzętów.
 3. Obowiązki sprzątaczki:
  1. utrzymywanie w należytej czystości pomieszczeń i otoczenia wokół budynku,
  2. zamiatanie, mycie i dezynfekcja podłóg,
  3. odkurzanie dywanów,
  4. wycieranie kurzu na meblach, parapetach, grzejnikach, obrazach, drzwiach, lampach,
  5. mycie, czyszczenie i odkażanie umywalek, brodzików, armatury i urządzeń sanitarnych w toaletach i łazienkach,
  6. opróżnianie koszy na śmieci,
  7. zaopatrzenie w środki sanitarno-higieniczne w toaletach, łazienkach, kuchni,
  8. wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.
 4. W Przedszkolu obowiązuje Regulamin Pracy Przedszkola.

§ 20

 1. Prawa pracowników przedszkola:
  1. Tylko obowiązki wynikające z umowy,
  2. Godziwe wynagrodzenie za pracę,
  3. Zakaz dyskryminacji,
  4. Prawo do wypoczynku,
  5. Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Rozdział VII

Finansowanie działalności przedszkola

§ 21

 1. Działalność przedszkola finansowana jest:
  1. z dotacji budżetu Miasta Lubartów, udzielanych według obowiązujących przepisów,
  2. z opłat wnoszonych przez rodziców,
  3. ze środków pozyskanych lub przekazywanych przez podmiot prowadzący przedszkole,
  4. z darowizn, projektów, subwencji, środków z Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział VIII

Postanowienie końcowe

§ 22

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 3. Statut nadaje i zmienia osoba prowadząca przedszkole.
 4. Statut obowiązuje w równym stopniu nauczycieli, dzieci, rodziców, pracowników administracji i obsługi.
 5. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych statut udostępnienia się przez dyrektora przedszkola w siedzibie przedszkola.
 6. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku.